كلاس حكمت: مرحله اول اجراي آزمايشي طرح مبنا

 مرحله اول اجراي آزمايشي طرح مبنا
فعاليت كلاس
 اهداف كلاس از منظر طرح مبنا
محل و نحوه انتخاب دانش‌آموزان
اهداف عمومي - مبنايي كلاس
الگوها و روش‌هاي تدريس و يادگيري مورد استفاده در كلاس
كارگاه: يك معماري برنامه درسي، با نگاهي به يك تجربه
مستندات كلاس حكمت
 
 
 
 
 
مرحله اول اجراي آزمايشي طرح مبنا
 
 

بر اساس روشهاي آموزشي مطرح در طرح مبنا، يك كلاس نمونه به شكل فوق برنامه با زمان دو جلسه دو ساعته در هفته، در پاييز و زمستان 86 در محل موسسه، با حضور چند تن از مربيان با همكاري دبستان ابتدايي معرفت بابلسر، برگزار شده است. در اين كلاس، بخش محدودي از روشها و سبك آموزشي نظام مورد بحث، اجرا شده است. دانش آموزان در اين كلاس شيوه متفاوتي از آموزش را تجربه كرده‌اند. اين كلاس در سطح دانش آموزان پايه سوم برگزار شده است.

 
 

فعاليت كلاس

 
 

فعاليت اين كلاس شامل موارد زير بوده است:

 • قرآن كريم

 • طراحي كاربردي

 • فعاليتهاي اجتماعي

اين موضوعات به شكل ارائه مباحث با رويكرد تركيب گرا يا تلفيقي است كه در آنها تركيبي از مباحث رياضي، علوم تجربي، هنر، ادبيات فارسي، علوم اجتماعي و تعليمات ديني، پيرامون يك موضوع مشخص كاربردي ارائه شده است.

 
 

اهداف كلاس از منظر طرح مبنا

 
 
 • ايجاد زمينه هاي اوليه براي مشاهده عملي نتايج طرح مبنا (آزمون مدلهاي آموزشي و مدلهاي يادگيري)

 • ايجاد زمينه هاي اوليه براي درگير سازي مربيان در طرح و آموزش مربيان

 • ايجاد زمينه هاي اوليه براي معرفي رويكردهاي آموزشي و تربيتي طرح به خانواده ها

هدف استراتژيك كلاس، ايجاد يك گروه كوچك نمونه از فراگيران، مربيان، و والدين بوده است، به صورتي كه اين گروه نقش راهنما را براي شكل‌گيري گروه وسيع‌تر ايفا كنند. همنچنين سئوالاتي براي آنها در مورد پارادايم نظام موجود ايجاد شده و احتمال وجود پارادايم رقيب قابل تصور شود. در ضمن اينكه ابعاد پارادايم نظام مطلوب تا حدي قابل تجسم و تصور شود.  

 
   
 

nاين كلاس در محل موسسه برگزار شده است. دانش آموزان از بين دانش آموزان كلاس سوم دبستان معرفت بابلسر انتخاب شده‌اند. دانش آموزان در سه سطح ضعيف (2نفر)، متوسط (3نفر) و قوي (2نفر) انتخاب شدند. خانواده دانش آموزان از نظر سواد، اقتصادي و فرهنگي عمدتا از قشر متوسط جامعه بوده‌اند. دو دانش آموز سال چهارم و پنجم نيز به علت تمايل زياد والدين آنها در كلاس شركت كردند. با توجه به الگوهاي تدريس مورد استفاده، امكان چند سطحي بودن مخاطبان فراهم شد و نتيجه مثبت نيز در اين مورد بدست آمد. تمام دانش آموزان تا انتهاي كلاس، كلاس را با علاقه دنبال كردند.

 
   
 
 • ايجاد احساس امنيت در محيط آموزشي - تبديل شدن حس يادگيري از امر الزامي به موضوع لذت بخش مورد علاقه

 • قابليت برخورد با محيط پيچيده - عدم واهمه براي برخورد و يادگيري موضوعات پيچيده

 • ايجاد روحيه پرسش‌گري و نقد

 • ايجاد روحيه جستجوگري

 • آشنائي با روش حل مسئله

 • ايجاد روحيه مشاركت در بحث

 • نهادينه سازي قرآن محوري و دين بنيادي، حتي در فعاليتهاي علوم

 • قدرت برنامه ريزي

 • كارگروهي

 • ايجاد روحيه تعامل و فعاليت اجتماعي

 • خودشناسي و خود ارزيابي

 
   
 

الگوهاي اصلي:

 • تركيب گرا

 • حل مسئله

 • يادگيري اجتماعي

 • يادگيري تعاملي

 • رشد عقلي

 • آموختن ارزيابي و كنترل خود

الگوهاي فرعي:

 • كاوشگري

 • آگاهي يابي از توانائي هاي فردي و محيط امن براي رشد توانائي ها

 • شيوه بحث

 • استفاده از منابع ديداري و شنيداري

 • مهارت آموزي

 • شيوه آزمايش و تمرين

 • ايفاي نقش و نمايش

 • دريافت مفهوم

 • بدايع پردازي

 • تدريس غير مستقيم (ايجاد پس زمينه ذهني)

 • ايجاد محيط ديدار و تعامل اجتماعي در كلاس درس

 
 

مستندات كلاس حكمت

 
 

مرحله اول اجراي آزمايشي طرح مبنا - توضيحات بيشتر

25198KB

 
 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1387