كارگاه‌هاي ارائه و بحث كارشناسي مبنا

 
 
معماري نظام آموزشي در پارادايمي متفاوت - كارگاه اول - اردوگاه شهيد باهنر
مستندات كارگاه اول
معماري نظام آموزشي در پاراديمي متفاوت – كارگاه دوم
مستندات كارگاه دوم
 
 

معماري نظام آموزشي در پاراديمي متفاوت – كارگاه اول - اردوگاه شهيد باهنر

 
 
 

موضوع كارگاه: معماري نظام آموزشي براي جامعه اطلاعاتي

نظام آموزشي آينده در پارادايم متفاوتي، در جامعه اطلاعاتي در حال شكل گيري است. بسياري از مفاهيم، بنيانهاي نظري، اصول و قواعد اين پارادايم، با پاراديم جاري كه نظام آموزشي در آن قرار دارد متفاوت است. لذا تنها ايجاد يك زير ساخت فني، استفاده از چند ابزار،‌ يا تحقق برخي از ويژگيهاي محدود در برنامه درسي، براي تحقق اين نظام كافي نيست. نظام آموزشي مطلوب، نيازمند شكل گيري يك تركيب در بافتي يكپارچه است، كه مجموعه ويژگيهاي مطلوب از ديدگاه نظريات تعليم و تربيت را در نظامي منسجم محقق كند. تبيين بنيانهاي نظري، و مبتني بر آن ترسيم معماري نظام آموزشي در پارادايم جديد،‌ و به موازات آن فرهنگ سازي و تربيت نيروي انساني در حوزه پارادايم جديد، به عنوان ملزومات اساسي تلاش براي تحقق اين نظام تلقي مي‌شوند.

 معماري، يك نگاه يكپارچه و منسجم به كل نظام و ابعاد آن از زواياي مختلف، همچنين طراحي نظام در حد قابل قبولي از مطلوبيت(عقلانيت)، در سطح بالائي از تجريد است. معماري نظام آموزشي،‌ ترسيمي عملياتي را از نظام آموزشي فراهم مي‌آورد، به نحوي كه با ترسيم اركان اساسي نظام، بخصوص در حوزه هاي برنامه درسي، سازمان، فرهنگ و نهادها،‌ چگونگي تحقق اين نظام، امكان پذيري و عقلانيت نهفته در آن را تبيين مي‌كند.

در تلاشي طي سالهاي گذشته،‌ سطح اوليه‌ طراحي معماري نظام آموزشي مطلوب،  صورت گرفته است. در كارگاهي كه در خرداد ماه سال 1386در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شده است، ضمن اشاره‌اي به مفهوم معماري و ابعاد معماري نظام آموزشي، اركان اساسي معماري، با اشاره مختصر به زاويه نگاه آن از ديدگاه نظريات حوزه تعليم و تربيت، به اجمال معرفي شده است. در انتها چگونگي تحقق اين نظام در يك مدل چابك تكامل تدريجي، مورد بحث قرار گرفته است.

اهداف كارگاه:

  • آشنائي با رويكرد معماري نظام‌هاي كلان و كاربرد آن در تحول و تعالي نظام آموزش و پرورش

  • آشنائي اجمالي با يك معماري مطلوب طراحي شده و ديدگاههاي آن

  • آشنائي با ديدگاه‌ها و رويكرد معمار ارشد

  • بحث در مورد ادامه و چگونگي ادامه طراحي معماري، پياده سازي مجموعه آموزشي پايلوت، و چگونگي اثر گذاري آن بر تعالي نظام آموزش و پرورش

 
 

مستندات كارگاه اول

 
 

معرفي كارگاه و برنامه

1.06 MB

متن جلسه كارگاه

484 KB

اسلايدهاي ارائه شده در كارگاه

9.007MB

 
 

معماري نظام آموزشي در پاراديمي متفاوت – كارگاه دوم

 
 

 

موضوع كارگاه: يك معماري برنامه درسي، با نگاهي به يك تجربه

موسسه مطالعات راهبردي فن‌آوري اطلاعات با همكاري گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، و دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش كارگاه "يك معماري برنامه درسي، با نگاهي به يك تجربه" را در تاريخ 5/3/88 از ساعت 8 صبح الي 6 بعد از ظهر، در سالن شکويي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار نموده است.

در اين كارگاه رويكرد متفاوتي از تحول نظام آموزشي در حوزه يك معماري برنامه درسي، از زاويه تحول كلان نظام آموزشي ارائه شده، و توسط صاحبنظران، خبرگان، و مديران ارشد در تحول نظام آموزشي شركت كننده در كارگاه،‌ به بحث گذاشته شده است. 

 

 
 

مستندات كارگاه دوم

 
 

برنامه كارگاه

1.09MB

اسلايدهاي ارائه شده در كارگاه

19.1MB

       
       
 
 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1388