نگاه اجمالي : سند راهبردي و معماري كلان خبرگزاري سازمان بسيج دانشجويي

 
 
ويژگى هاى سند راهبردى و معمارى كلان خبرگزارى سازمان بسيج دانشجويى
مستندات
 
 
 
 
 
 ويژگي هاي سند راهبردي و معماري كلان خبرگزاري سازمان بسيج دانشجويي
 
 
 
ويژگي‌هاى اصلى اين معمارى عبارتند از :
انعطاف‌پذيرى سازماندهى در حفظ تعادل با تحولات سريع محيط،
سازماندهى مجدد سريع در مطالبات محيط و تغييرات سياست‌هاى ملى ،
استقلال از گروه‌هاى خبرى ،
مشترى ‌محورى ،
سرعت،
خودسازماندهى ،
مشاركت پرسنل در تصميم‌گيرى
نكته قابل توجه آن است كه  شكل گيرى و آغاز اين پروژه،‌ از درون پروژه طراحى و پياده سازى سيستم نرم افزارى خبرگزارى انجام شده است. در ابتداى انجام پروژه سيستم نرم افزارى ، طراحان ضرورت انجام يك مطالعه راهبردى را احساس كرده و پروژه مطالعه و تدوين سند راهبردى و طراحى معمارى خبرگزارى ، به عنوان يك پروژه پيش نياز، تبيين و انجام گرديد. پروژه‌اى كه با توجه به محدوديتهاى بودجه و زمان (با توجه به آغاز شدن پروژه سيستم نرم‌افزارى)،‌ بايد به شكلى بسيار مختصر و چكيده،‌ ولى موثر انجام مي‌شد. به عبارت ديگر از ميان يك پروژه عملياتى ، گريزى به يك پروژه تحليل راهبردى و طراحى صورت گرفت؛ بنا بر اين اين پروژه بايد به صورت سريع،‌ اجمالى ، و در حد برآورده كردن نيازهاى كليدي،‌ با تقريب كافى  صورت مى گرفت. و البته با توجه به تمام اين محدوديتها، قبول نقاط خلاء‌ و كاستى ها، از طرف انجام دهندگان و مخاطبان امرى ضرورى است.
با توجه به خصوصيات خاص انجام پروژه و محدوديتهاى آن، از روشهاى نزديكتر به روشهاى رهيافتى براى انجام اين پروژه استفاده شد. با توجه به خصوصيات مسئله، براى انجام تحليل راهبردى ، يك مدل تحت عنوان "مدل گراف عوامل راهبردي" ابداع شد و تحليل بر اساس آن صورت گرفت. ضمن آنكه در يك حركت ابتكاري،‌ طراحى راهبردى سازمان در يك معمارى دو لايه صورت گرفت. لايه اول لايه بنيادى راهبردى است كه سعى مي‌كند مستقل از شرايط محيط، خصوصيات عملكرد رقبا و مخاطبان عمل كند. و لايه دوم لايه عملياتى راهبردى است كه مى تواند با توجه به شرايط محيطى ، عملكرد رقبا، و نيازهاى مخاطبان، تحليل شده و برنامه ريزى و سازماندهى شود. ثبات و دوام لايه بنيادى راهبردى ، بسيار بيش از لايه عملياتى راهبردى است و ممكن است به بيش از ده سال برسد. اما لايه عملياتى راهبردى با توجه به تغيير و تحولات محيط، هر يك يا دو سال يكبار بايد مورد بازنگرى قرار گيرد. اما طراحى لايه بنيادى راهبردى به گونه اى است كه تغييرات لايه عملياتى راهبردى را به سادگى تحمل مي‌كند، و نيازى به تغيير آن وجود ندارد.
در پروژه جارى ، به تبيين راهبردى لايه بنيادى و طراحى معمارى آن پرداخته شده و خروجى اصلى اين پروژه، لايه بنيادى راهبردى خبرگزارى است. ضمن آنكه براى امكان تحليل راهبردى و طراحى لايه عملياتى راهبردى و به روز رسانى دائمى حين انجام فعاليت آن توسط خود پرسنل خبرگزاري،‌ يك مدل تحت عنوان "مدل رهپا (رهبرى پوياى تامين اهداف)"‌ ابداع و چهارچوب آن در اين پروژه تبيين گشت. بر اساس مدل رهپا، پرسنل خود خبرگزارى مى توانند به تحليل و طراحى لايه عملياتى بپردازند، و خروجى آن را بر لايه بنيادى پياده كنند. به عبات ديگر لايه بنيادى مى تواند حالتهاى مختلفى را كه لايه عملياتى بر اساس مدل رهپا به خود مى گيرد،‌ تحمل كند و به آن خدمات ارائه نمايد.
 
 

مستندات

 
 
سند راهبردى و معمارى كلان خبرگزارى سازمان بسيج دانشجوئى

7.01MB

سند راهبردى و معمارى كلان خبرگزارى سازمان بسيج دانشجوئى

108KB

معمارى كلان سيستم رايانه‌اى خبرگزارى سازمان بسيج دانشجوئى

2.77MB

 
 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1385