سوابق طراحي نظام هاي كلان و طرح هاي جامع

 
 
طراحي دورنماي معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران (سف)
 طراحي  معماري سيستم محوري زيرساخت مديريت و هدايت سيستم هاي كاربردي يكپارچه (سمز)
معمار ارشد و طراحى معمارى، مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الكترونيك كشور
معمار ارشد و طراحى معمارى نظام فن‌آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى (نفر)
طراحى دورنماى معمارى نظام آگاهى رسانى، پشتيبانى و امداد افتا (آپا)
سند راهبردى و معمارى كلان خبرگزارى سازمان بسيج دانشجويى
طرح فرهنگ سازى، تربيت و تشويق به كسب تخصص‌ و مهارت در زمينه امنيت فضاى تبادل اطلاعات (فتا)
برنامه‌ريزى راهبردى و تبيين سياست‌ها، راهبردها و برنامه مكانيزاسيون بانك صادرات ايران و مطالعه طرح جامع.
 ارائه طرح، برنامه‌ريزى راهبردى و طراحى معمارى واحد پشتيبانى و خدمات شركت ماشين‌هاى ادارى خوارزمى (پاما)
 برنامه‌ريزى طرح جامع انفورماتيك دانشگاه پيام نور.
برنامه‌ريزى اوليه طرح جامع انفورماتيك دانشگاه پيام نور.
برنامه‌ريزى طرح جامع انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتى.
 

 

 
 
 
 طراحي دورنماي معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران (سف)
 
 

سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، يكى از سازمانهاى موثر در پهنه فرهنگ شهرتهران و نيز كشور، و داراى ميدان و افزارهاى وسيع براى تعامل با جامعه شهر تهران است. با توجه به اينكه تحول سازمانى، در دستوركار اين سازمان قرار گرفته است، يكى از گام هاى بنيادين در اين تحول سازمانى، طراحى معمارى سازمان است.

طراحى معمارى سازمان متناسب با وظايف و ماهيت سازمان، مستلزم ورود به تبيين پديده فرهنگ و تبيين معمارى موجود و مطلوب فرهنگ شهر تهران است. لذا به عنوان يك محور مهم در اين طراحى معمارى، ورود به اين مقوله در دستور كار تيم طراحى قرار گرفت. 

طراحى معمارى سازمان، متناسب با نيازمنديها و شرايط محيطى بيرونى و درونى سازمان، بر اساس مدل تكامل تدريجى راهبردها، معمارى و اجرا (ترما) از چارچوب و متدولوژى معمارى نظام‌هاى خرد و كلان (چم)،‌ طى سه مرحله اساسى صورت مى گيرد. در مرحله اول كه هم اكنون در دستور كار قرار گرفته است، طراحى دورنماى معمارى سازمان، انجام مى‌شود. فعاليت تيم طراحى معمارى، به موازات فعاليت برنامه ريزى راهبرى سازمان و در تعامل با آن در حال انجام است.

 

 
 
 
 
 
 طراحي  معماري سيستم محوري زيرساخت مديريت و هدايت سيستم هاي كاربردي يكپارچه (سمز)
 
 

سمز محيط زير ساخت مبتنى بر مفاهيم BPM  است. همچنين در معمارى سمز شرايط و خصوصيات BPMى خاص تبيين مى شود. ضمنا BPM متن بازى(Open Source) كه خصوصيات مطرح شده در اين معمارى را برآورده كند، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. وگرنه بايد نزديك ترين BPM (از نظر ساختار)‌ متن باز، مورد بومى سازى و بازنويسى قرار گيرد، تا BPM مورد انتظار حاصل شود.

 طراحى معمارى سمز در دو فاز مستقل انجام شده است:

فاز اول : معمارى غير توزيع شده

فاز دوم : معمارى توزيع

معمارى فاز اول به گونه اى است كه در يك محيط غير توزيع شده مى توان آن را ايجاد نمود.

معمارى فاز دوم به گونه اى است كه همان معمارى فاز اول را (بدون دست زدن به تركيب آن) با در نظر گرفتن تمهيداتى مى توان به صورت توزيع شده درآورد.

 

 

 

 
 
 
طراحي معماري ، مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الكترونيك كشور
 
 

از اواسط سال 1381، با توجه به وظايف رئيس جمهور از جمله، رهبرى قوه مجريه، تعيين راهبردها و سياستهاى كلان قوه مجريه، و سازماندهى و برنامه ريزى قوه مجريه،  با توجه به جايگاه مركز فن آورى اطلاعات رياست جمهورى ، در پشتيبانى از رياست جمهورى در انجام اين وظايف در حوزه فن آورى اطلاعات، به عنوان بازوى رياست جمهورى در اين حوزه، به عنوان يكى از مهمترين وجوه فعاليت دولت در حوزه فن آورى اطلاعات، بحث دولت الكترونيك در مركز مورد توجه جدى قرار گرفت.

از طرف ديگر با توجه به اينكه فعاليتهاى متعددى در كشور در دستگاههاى مختلف در حوزه دولت الكترونيك در حال انجام بود، نياز به يك انسجام و وفاق در اين حوزه احساس مى شد. ضمن آنكه با بررسى خصوصيات و ابعاد حركتهاى در حال انجام، نقاط خلاء آنها در جنبه رويكردى و زاويه نگاه به پديده دولت الكترونيك آشكار مى شد. لذا لازم بود تا توجه و تمركز مركز فن آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى ، به تبيين رويكرد مناسب در برنامه ريزى توسعه دولت الكترونيك منعطف گردد.

از سوى ديگر، نهاد رياست جمهوري،‌ براى انجام وظايف اصلى خود نيازمند تعامل موثر با دستگاهها، چه به شكل دستيابى و ارائه اطلاعات، و چه به شكل انجام فعاليتها و دريافت و ارائه خدمات است؛‌ به نحوى كه بخش اصلى اطلاعات و فعاليتهاى نهاد، در تعامل با ساير دستگاهها شكل مى گيرد. به همين دليل، پرداختن به حوزه فن آورى اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نهاد رياست جمهورى ، بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاهها در حوزه فن آورى اطلاعات و دولت الكترونيك‌، ممكن و موثر نيست.

بر اساس توجه به اين نكات، و علم به دامنه مسئله، مركز فن آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى از سال 1381، فعاليت طرح مطالعه، طراحى و تدوين معمارى و سند ملى دولت الكترونيك (به اختصار طرح دولت الكترونيك) را ‌آغاز نمود. در فاز صفر اين فعاليت كه به حمد و يارى خداوند متعال به پايان رسيده است،‌ رويكردها،‌ روشها، بنيادهاى نظرى ، دورنماى معمارى و ابعاد راهبردى دستيابى به دولت الكترونيك در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحى قرار گرفته است.

ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه،‌ و مبتنى بر آن، دو فعاليت عملياتى و توسعه اساسى نيز آغاز و دنبال گرديد؛ از يك سو طرح نظام فاواى نهاد، براى ايجاد بستر فن آورى اطلاعات و دولت الكترونيك در نهاد، مبتنى بر طراحى معمارى نظام فاوا؛‌ و از سوى ديگر طرح شبكه دولت،‌ به عنوان ايجاد زير ساختهاى دولت الكترونيك در سطح كشور. به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مى توان به عنوان بستر سازمان دهنده، يكپارچه ساز و معمارى بنيادين فعاليتهاى مركز فن آورى اطلاعات نهاد طى اين مدت، نيز محسوب نمود.

پس از تبيين چارچوب نظرى و دورنماى معمارى ، سند بيست ساله راهبرد ملى دولت الكترونيكى ، براى تبيين رويكرد كشور در حوزه دولت الكترونيك، تبيين ابعاد مطلوب دولت الكترونيك كشور، دورنماى معمارى دولت الكترونيك كشور، گامها و فازهاى تحقق دولت الكترونيكى كشور،‌ ارائه گرديد و  در خرداد ماه سال 1384 به تصويب هيات محترم وزيران وقت رسيد.  

 
 

اطلاعات بيشتر ...

 

 
 
 
طراحي معماري نظام فن‌آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري (نفر)
 

با توجه به جايگاه مركز فن آورى اطلاعات نهاد، در توليت فن آورى اطلاعات نهاد، طراحى و توسعه نظام فن آورى اطلاعات به عنوان يك فعاليت مهم و كليدى در دستور كار مركز قرار گرفت. ضمن آنكه با توجه به طرح دولت الكترونيك، به عنوان يك نمونه و نظام الگو در حوزه دولت الكترونيك، نظام فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري،‌ مى تواند رويكرد جديد مورد نظر در طرح دولت الكترونيك را به صورتى ملموس و عملياتى ، تبيين نمايد. 

مطالعه و تدوين طرح جامعه انفورماتيك يا طرح جامع فن آورى اطلاعات رياست جمهورى ، از سال 1378 آغاز شده، و طرح مذكور در سالهاى 1379 و 1380،‌ ارائه و مورد بازبينى قرار گرفت. در بررسى كه طى سالهاى 1381 و 1382 براى عملياتى سازى طرح انجام شد، با توجه به اينكه اين طرح داراى نقاط ضعفى بود، و‌ بخصوص نمى توانست نيازمنديهاى رويكردى مورد انتظار نهاد را برآورده كند، طرح در سال 1382 مورد بازبينى قرار گرفت، و با اتخاذ رويكرد طراحى معمارى سيستم در ارائه طرح، سند راهبردى و معمارى كلان نظام فن آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى ، طراحى و ارائه گرديد.  اين طراحى در انتهاى سال 1382 به چالش گذاشته شد. و پس از فراهم سازى مقدمات اجرائى ، پروژه‌هاى توسعه فاز اول نظام فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات نهاد از اوايل سال 1383 شروع شد. اين فعاليت در سال 84 متوقف شد.

 
 

اطلاعات بيشتر ...

 
 
 
 
 
طراحي دورنماي معماري نظام آگاهي رساني ، پشتيباني و امداد افتا (آپا)
 
 

يكى از چيزهايى كه ذات انسان به دنبال آن است و آن را طلب مي‌كند، امنيت است. امنيت، در مقابل هر آنچه كه وجود و كيفيت وجود انسان را تهديد كند و تحت‌الشعاع قرار دهد، شناخته مي‌شود. در هر فضايى كه انسان به نوعى در آن وجودى داشته باشد، چه وجود حقيقى و چه وجود اعتبارى ، امنيت هم در آن فضا مطرح خواهد شد. حال چه فضاى فيزيكى كه در آن حضور جسمانى دارد، چه فضاى روانى كه در آن وجود روانى دارد، چه فضاهاى اعتبارى نظير فضاى تجارت، فضاى محيط كار، فضاى خانواده و نظاير آن، و چه فضاهايى كه در اين حوزه‌هاى اعتبارى به شكل‌هاى مختلف مي‌تواند وجود داشته باشد. در هر كدام از اين فضاها، نوع و شكل خاصى از امنيت قابل طرح و تبيين است. با توجه به خصوصيات، ابعاد، رفتار، ساختار هر فضا، مسائلى كه در حوزه آن فضا وجود دارد و پارادايمى كه در آن فضا حاكم است، نوع و مسائل خاصى از امنيت شكل مي‌گيرد.

يكى از فضاهايى كه شايد به عنوان جديدترين فضاها قابل بحث و طرح است، فضاى تبادل اطلاعات است. در اين فضا هم ما با خصوصيات خاصى از امنيت مواجه هستيم. اين امنيت، ابعاد و وجوه مختلفى دارد كه تحقق آن نيازمند تحقق اين ابعاد و وجوه است. يكى از اين ابعاد، تحقق زيرساخت و مولفه‌اى است كه پشتيبانى و بسترسازى مناسبى براى پشتيبانى از امنيت را فراهم مي‌كند. ‌انسان در هر فضايى كه زندگى مي‌كند و در آن فعاليتى را انجام مي‌دهد، يكى از تصوراتش از امنيت اين است كه اگر تهديد، مشكل و يا پديده نامطلوبى وجود دارد، شخص، بستر، ساختار، سازمان، سازوكار و يا هر چيز ديگرى وجود داشته باشد كه او را از وجود اين تهديد و پديده نامطلوب آگاه كند و او را مورد پشتيبانى و يارى قرار دهد، تا خود را براى مواجهه و جلوگيرى از اثرگذارى نامطلوب اين تهديد يا پديده نامطلوب آماده كند. در اين صورت، اگر تهديد و پديده نامطلوب او را مورد حمله قرار دهد و امنيت او را به مخاطره بياندازد، به او يارى و امدادرسانى مي‌كند و او را در مواجهه با اين تهديد و واقعه ناشى از آن، يارى مي‌دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اطلاعات و اسناد مرتبط ...
پرتال آگاهي‌رساني، پشتيباني و امداد افتا (آپا)  www.ictcert.cc

 
 
 
 
 
سند راهبردي و معماري كلان خبرگزاري سازمان بسيج دانشجويي
 
 

يكى از ضروريات يك نظام مستحكم، وجود بستره اى براى خبر رسانى و تحليل وقايع و حقايق موجود در جامعه، به نحوى سالم و مبرا از هر نوع كجى است. و  وجود خبرگزارى متعهد و كارآمد،‌ به عنوان يكى از عناصر اصلى و كليدى اين بستره محسوب مي‌شود. ضرورتى كه پرداختن به آن،‌ از وظايف كليدى سازمانها و ارگانهاى مرتبط به حساب مى آيد. و سازمان بسيج دانشجوئى نيز طبق همين ‌احساس وظيفه،‌ به اين مهم پرداخته است.

اما در ميدان پر تلاطم و چالش خبررسانى جامعه،‌ كه گاه عناصر ناسالم آن را به جولانگاه اشاعه اخبار كذب و افتراء‌ تبديل مي‌كنند،‌ زمانى يك خبرگزارى مى تواند به شكلى موفق و كارآمد عمل كند،‌ كه حركت خود را از ابتدا به شكلى سنجيده،‌ سازمان يافته و طبق اصول علمى آغاز كند. و اين امكان پذير نيست، مگر آنكه محيط و حركت آن مورد تحليل قرار گرفته،‌ دورنما و مسير حركت و اهداف آن تبيين شود، چگونگى و راهبردهاى حركت مشخص شده، و ساختار معمارى آن به نحو مناسبى تبيين شود. و اين مهم ميسر نيست مگر از طريق انجام يك فعاليت برنامه ريزى راهبردى و طراحى معماري! امرى كه در پروژه‌اى كه در سال 1382،‌ توسط پژوهشكده فن‌آورى اطلاعات سازمان صورت گرفته، در حد توان و بضاعت انجام دهندگان آن، به آن پرداخته شده است.

 
 

اطلاعات بيشتر ...

 
 
 
 
 
طرح فرهنگ سازي ، تربيت و تشويق به كسب تخصص‌ و مهارت در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات (فتا)
 
 

با توجه به جديد بودن زمينه امينت شبكه و ضرورت تربيت نيروى انسانى در اين حرفه و با توجه به کليات برنامه راهبردی گروه امنیت شبکه مرکز تحقيقات مخابرات ايران پروژه ای بين مركز تحقیقات مخابرات ایران (به عنوان پیشنهاد کننده و کارفرمای مالی طرح) و مرکز امنيت شبكه شريف (به عنوان مجرى طرح)، تحت عنوان "پروژه فرهنگ سازى ، تربيت و تشويق به كسب تخصص در زمينه فضاى تبادل اطلاعات(فتا)" با  اهداف زير تعريف شد :

فرهنگ سازى امنيت فضاى تبادل اطلاعات

تربيت نيروى متخصص در زمينه امنيت شبكه

تشويق افراد علاقمند به كسب تخصص و مهارت در اين زمينه

 
 

  اطلاعات و اسناد مرتبط ...
http://www.fata.ir
http://amn.itrc.ac.ir

 
 

 برنامه‌ريزي راهبردِي و تبيين سياست‌ها، راهبردها و برنامه مكانيزاسيون بانك صادرات ايران و مطالعه طرح جامع. (1379)

 
 

 
 

 ارائه طرح، برنامه‌ريزي راهبردي و طراحي معماري واحد پشتيباني و خدمات شركت ماشين‌هاي اداري خوارزمي (پاما). (1378-1381)

 
 

  اطلاعات و اسناد مرتبط ...
ارائه طرح

 
 

 برنامه‌ريزي طرح جامع انفورماتيك دانشگاه پيام نور. (1376-1377)

 
 

 
 

برنامه‌ريزي اوليه طرح جامع انفورماتيك دانشگاه پيام نور. (1377)

 
 

  اطلاعات و اسناد مرتبط ...

ارائه طرح

ارائه راهبرد مصباح
ارائه راهبرد سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه پيام نور

اگر طرح‌، پروژه، نظريه، معمارى‌ يا فعاليتى مرتبط با فعاليت‌هاى ذكر شده در اين سايت به انجام رسانيده ايد يا در حال انجام آن هستيد، در صورت تمايل مى توانيد با معرفى آن به سايت، ارتباط فعاليت (لينك)خود را در قسمت مربوطه درج نماييد.

 

برنامه‌ريزي طرح جامع انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتي. (1374)

 
 

 
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1385