كارگروه‌ها

 
 
كارگروه نظريه عمومى فرهنگ
كارگروه و نشست تخصصى نظام آموزشى در جامعه اطلاعاتى
كارگروه و نشست تخصصى مهندسى نظام‌هاى كلان
كارگروه‌ علوم شناختى، دانش و نظريه‌ فرهنگ
كارگروه چارچوب و متدولوژى ملى نظام‌هاى خرد و كلان (چم)
كارگروه پديده‌شناسى دولت و دولت الكترونيك

 

 

 
 
 

 كارگروه نظريه عمومي فرهنگ

 

تعالى و تحول فرهنگ، و سازماندهى و برنامه ريزى حركت مطلوب براى تحقق تعالى و تحول مطلوب، در گرو اتخاذ زاويه نگاه و رويكرد  مناسب از پديده فرهنگ، و سازوكارهاى مربوط به آن است. آيا فرهنگ تنها به حوزه مسائلى نظير آداب و رسوم، هنر بومى، گويش ها و زبان، آثار باستانى و هنر محدود مى شود؟ آيا مولفه هاى سازنده فرهنگ را تنها در اين حوزه از مسائل بايد جستجو نمود؟ يا آنچه كه رفتارهاى با ثبات و با معناى فرد و جامعه را، در برخورد با پديده هاى محيط اطراف شكل مى دهد، فرهنگ محسوب مى شود؟ هر چند كه ابعاد مختلف بحث در اين ميدان بسيار وسيع، و دستيابى به پاسخ واحد و فراگير بسيار دشوار است؛ اما ‌در ابتداى حركتى مطلوب به سمت تعالى فرهنگ، لزوم ارائه يك پاسخ واحد، و تعريف مشخص از اين پديده، براى دستيابى به يك تفاهم فكرى بنيادين، در بافت اجرائى و عملياتى ميدان پژوهش و برنامه‌ريزى مذكور ضرورى است.

پاسخ اين پرسش ها،‌ از يك سو در معمارى فرهنگ ترسيم و مدل سازى شده است. و از طرف ديگر، در سلسله نشستهاى كارگروه، اين مباحث مطرح و مورد بحث قرار مى گيرد.

 
 

ورود به كارگروه

 

 

 

 
 

كارگروه و نشست تخصصي نظام آموزشي در جامعه اطلاعاتي

 

تحولى كه به ‌تدريج و هوشمندانه در حال شكل‌گيرى در نظام آموزشى است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلى و ابزارى متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوى خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاى رايانه‌اى و فاوا توسط فراگيران و كلاسهاى مجازى و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمى چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناى امروزى آنها دچار تحول خواهند شد. جامعه اطلاعاتي، نيازمنديهاى جديدى را  در  بر دارد، و نظام آموزشى براى جامعه اطلاعاتي،  بايد بتواند پاسخگوى اين نيازمنديها باشد. اين نيازمنديها، معمارى متفاوتى را براى نظام آموزشى رقم مى‌زند.

تلاش ما بر آن است كه از يك سو معمارى نظام آموزشى مطلوب براى جامعه اطلاعاتى را ترسيم كرده،  و از سوى ديگر عملا، تحقق اين نظام را در بستر يك طرح عملياتي، در قالب يك مجموعه آموزشى مبتنى بر فاوا، متناسب با نيازمنديهاى جامعه اطلاعاتي، در شهرستان بابلسر،‌ نمونه سازى نمائيم. اين تلاش ثمره پژوهشى ده ساله است، كه برخى نتايج آن منتشر شده است. بخصوص مهمترين ابعاد نتايج اين پژوهش، كه ترسيمى از ديدگاههاى نظرى  و مدل سازى مطرح را در قالب ديدى يكپارچه و خلاصه ارائه مي‌كند، در كتاب "نظام برتر، آينده آموزش و آموزش آينده" (اردوان مجيدى، نشر ترمه، 1380) منعكس شده است.

 پاسخ پرسشهائى از اين دست، از يك سو به شكلى يكپارچه و در قالب يك بدنه واحد، در كتاب نظام برتر بيان شده است. از طرف ديگر پاسخ اين پرسش ها،‌ در معمارى نظام آموزش ترسيم و مدل سازى شده است. و از طرف ديگر، در سلسله نشستهاى كارگروه، اين مباحث مطرح و مورد بحث قرار مى گيرد. 

 
 

ورود به كارگروه

 
 

 

 
 
 

كارگروه و نشست تخصصي مهندسي نظام‌هاي كلان

 

محور عملياتى مهندسى نظامهاى كلان بر چارچوب و متدولوژى معمارى نظامهاى كلان بنا مى‌شود. معمارى سازمانى نزديكترين حوزه به حوزه معمارى نظامهاى كلان محسوب مى‌شود. با مد نظر داشتن خصوصيات و ابعاد چارچوبها و متدولوژيهاى معمارى سازمانى، و خلاء و چالشهاى پيش روى آنها، و نيازمنديها و خصوصيات نظامهاى كلان، تلاشى به شكل ارائه يك چارچوب و متدولوژى براي معمارى سازمانى و  نظامهاى كلان، صورت گرفته است. تلاشى كه نتيجه آن در "چم؛ چارچوب و متدولوژى معمارى نظامهاى كلان و خرد" تجسم پيدا مى‌كند.

اصول تكامل تدريجى، نمايش در قالب آزاد،‌ عمل در نقش فراچارچوب، تركيب‌گرائى،‌ تعامل و يكپارچگى فعاليتهاى اساسى، رويكرد باغبانى به جاى رويكرد نجارى، بنا شدن بر فرهنگ، نهادسازى و نهادينه‌سازى، ديدگاه‌هاپ شناور و متناسب با شرايط محيط و خصوصيات نظام،‌ و معماري‌هاي موضعي قابل انتخاب، اصول محوري چم را تشكيل مي دهند. محصولات اصلي چم شامل زمينه، دستگاه نظرى،‌ دورنماى معمارى، معمارى كلان، و معمارى تفصيلى مى‌شود. چم فرايند تحول نظامهاى كلان را مبتنى بر يك مدل پيچشى تكامل تدريجى، مدل‌سازى مى‌كند. چم در راهبرد ملى دولت الكترونيك (مصوب 1384 هيئت دولت)، به عنوان چارچوب ملى معمارى سازمانى و نظامهاى كلان، تجويز شده است .

 
 

ورود به كارگروه

 
     
 
 

كارگروه علوم شناختي، دانش و نظريه فرهنگ

 

نظريه فرهنگ يك موضوع چند زمينه‌‌اى است. در اين كارگروه از محضر استاد دكتر كامبيزبديع بهره برده و نظريه فرهنگ را در يك بحث بين زمينه‌اى، به چالش كشيده و ابعاد تكميلى را براي آن تبيين مي‌كنيم.

 
 

ورود به كارگروه

 
 

 

 
 
 

 كارگروه  چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظام هاي خرد و كلان (چم)

 

معمارى سازمان مفهوم و پديده‌اى است كه ماموريت مهم و دشوارى را بر عهده دارد. به انجام رساندن اين ماموريت خطير،‌ با توجه به نوپائى و سابقه كوتاه اين پديده،‌ و به تبع آن تجربه اندك معماران،‌ و از سوي ديگر پيچيدگى ابعاد كار،‌ مستلزم وجود ابزارهائى مناسب است. چارچوب‌هاى معمارى از يك سو و متدولوژى‌هاى معمارى از سوى ديگر، دو ابزار بسيار كليدى در اين زمينه محسوب مى‌شوند. اما آيا چارچوب‌ها و متدولوژى‌هاى موجود،‌ به حد كافى و به شكلى مناسب، سازوكارهائى را براى معمارى در انجام ماموريت خود فراهم مى‌آورند؟

آيا هر طرح ارائه شده توسط برخى نمودارها و ماتريسها و جداول، يک معمارى است؟ آيا تكميل جداول و مدلهاي تعيين شده در چارچوب‌هاي رايج، ما را الزاما به يك معمارى مى‌رساند؟‌ آيا معمارى يعنى طراحي يکپارچه کل سيستم؟ آيا معمارى يعنى طراحى در سطح بالا، کلان و راهبردى؟ آيا هر طرح بنا شده بر ماموريت و راهبردهاى سازمان، معمارى است؟ اينها سئوالاتى است كه پيش روى ما قرار دارند.

به نظر مى‌رسد نقاط خلاء و چالش‌هائى، درون و پيش‌روى چارچوب‌ها و متدولوژى‌هاى موجود، و نيز نگاه‌ آنها به پديده معمارى، وجود داشته باشد. اين نقاط خلاء و چالش‌ها ما را بر آن مى‌دارند كه تلاشى را براى رفع آنها انجام دهيم. اين تلاش به شكل ارائه يك چارچوب و متدولوژى، تجسم پيدا مى‌كند: "چم؛ چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى".

 
 

ورود به كارگروه

 
     
 
 

كارگروه پديده‌شناسي دولت و دولت الكترونيك

 

تحليل ابعاد دولت الكترونيك در بدو امر مستلزم تحليل ابعاد پديده دولت است. در پديده شناسى دولت الكترونيك و دولت، مولفه هاى تشكيل دهنده دولت، استلزامات و دلايل شكل گيرى اين پديده، و روابط علت و معلولى بين اين مولفه ها، و در نهايت مدل‌سازى پيوسته اى از آن مورد توجه قرار دارد. هدف اين كارگروه، تبيين ابعاد پديده دولت، از منظر نيازمنديهاى دولت الكترونيك است. هر چند كه در مراحل مقدماتى، به مدل‌سازى پديده دولت از منظر علم سياست، مستقل از پديده دولت الكترونيك، پرداخته مى‌شود.

 
 

ورود به كارگروه

 
______________________________________________________________________________________________
       هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1386